کیشوندی

در اغلب مناطق جهان افراد وابسته به سازمانها، نهادها و تشکلهای اجتماعی از طریق یک نهاد وابستگی خود را به آن مجموعه ابراز میدارند. کارتهای عضویت در باشگاههای مختلف نمونه ای از ابزار شناسایی افراد و بیانگر تعلق ایشان به جامعه خاصی است که از مزایای عضویت در آن جامعه بهره مند میگردند. در بسیاری از کشورها نیز شهروندان آن کشور از طرق مختلف از جمله گواهی اقامت، گذرنامه های ویژه و یا کارتهای شهروندی قابل شناسایی هستند. مدارک مذکور به کارگذاران منطقه ای اجازه خواهد داد تا امکانات و مزایای ویژه ای را برای شهروندان خود برنامه ریزی نمایند.

کارت کیشوندی

کارت کیشوندی عبارت است از کارت شناسایی کلیه افرادی که در کیش اشتغال و اقامت دارند. کارتهای کیشوندی از نظر محتوا یکسان، ولی در رنگهای مختلف و با توجه به نوع اقامت و فعالیت متقاضیان از طرف مدیریت صدور کارت کیشوندی سازمان صادر میگردد.

شهروندان کیش به چه کسانی اطلاق میگردد؟

  • بومیان کیش.
  • کارفرمایان: دارندگان مجوز فعالیت اقتصادی از اداره بازرگانی سازمان.
  • کارمندان: کارمندان ادارات، شرکتها و ارگانهای دولتی و غیردولتی که بصورت دائم در کیش اشتغال و اقامت دارند. با معرفی کارفرما و حداقل شش ماه اقامت و اشتغال.(افرادی که بصورت ادواری در کیش اشتغال یا سکونت دارند مشمول دریافت کارت کیشوندی نمیگردند).
  • دانشجویان: دانشجویان مقیم که دارای مدارک مسکونی میباشند.
  • سرمایه گذاران: دارندگان سند مالکیت منزل مسکونی که 6ماه از خرید ملک آنها گذشته باشد.(کارت صرفا به نام شخص صادر و هیچکدام از افراد تحت تکفل مشمول دریافت کارت کیشوندی نمیگردند).
  • اتباع خارجی: درصورت ثبت شرکت و اخذ مجوز فعالیت اقتصادی از اداره بازرگانی سازمان.